Back to the shop list
retailer

18 Karat

Prospekt Chekhova, 35 344006 Rostov-on-Don

Opening hours

  • Monday 10:00 - 20:00
  • Tuesday 10:00 - 20:00
  • Wednesday 10:00 - 20:00
  • Thursday 10:00 - 20:00
  • Friday 10:00 - 20:00
  • Saturday 10:00 - 20:00
  • Sunday 10:00 - 20:00